Ubytovací řád

Zákaz kouření

V celém objektu Aparthotelu TEDDY je přísný zákaz kouření!

Dodržování nočního klidu

Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

Topení je ve všech objektech řešeno tepelnými čerpadly a elektrokotlem, které ohřívají otopnou vodu v radiátorech a podlahovém topení a jsou v pravidelných intervalech (4x/den) vypínány distributorem elektřiny na 60 min. V tuto dobu je celý systém vypnut a netopí, a to i když máte ve Vaši místnosti radiátory zapnuté! V každém apartmánu je umístěn nástěnný termostat, který je nastaven na automat. Lze jednoduše ovládat pomocí tlačítek + a -, jiné nastavení prosíme, neprovádějte!

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prosředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Poškozování vybavení penzionu

Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou v průběhu Vašeho pobytu.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Za škody na majetku ubytovaného včetně automobilu, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Majetek ubytovaných není pojištěn.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Toto platí i v prostorách dětského hřiště. Zároveň upozorňujeme, že dřevěné schody spojující mezonet s obývacím pokojem v mezonetových apartmánech jsou příkré. Proto je zapotřebí maximální opatrnosti při jejich používání. Schody nemohou být používány dětmi bez dozoru. Majitel nenese odpovědnost za ublížení na zdraví způsobené pádem ze schodů.

Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní

Prosíme o třídění odpadů. V každém objektu jsou k tomu určené nádoby.

Co kam patri © EKO-KOM, a.s.

Je zakázáno dlouhodobě parkovat na odstavné ploše před penzionem. Prosíme Vás o dlouhodobé zaparkování Vašeho autoimobilu v prostoru k tomu vymezeném.

Nenechávejte otevřená okna, jestliže opouštíte budovu penzionu.

Zavírejte pečlivě dveře, chráníte i svůj majetek.